Sankara's Major Works

Materials in this page made available by Sri Sunder Hattangadi

 

Atma Bodha Nirvaanashhtakam Anatma Shri Vigarhanam
Aparokshaan Bhuti Brahmaann Cintanam Brahmanjna Valimala
Dasha Sloki Dhanyaashtakam Ekashloki
Kashi Panchakam Kaupiina Panchakam Laghu Vakya Vritti
Matru Panchakam Manishaa Panchakam Maayaa Panchakam
Nirguna Maanasa Pujaa Nirvana Manjari Pajnchi Karanam
Prabodha Sudhakara Prashnottara Rathnamalika Praudhanu Bhuti
Saadhana Panchakam Sankara's Stotra of 108 Names Sankaracharya Namavali
Sankaracharya Astothram Svarupanusandanashtakam Upadeshasaahasrii
Vaakya Vritti Sarvavedanta Siddhanta Vivekachoodamani
Yati Panchakam Sankara Biogrpahy Sankara's other works